XIII Konferencja Naukowa
“Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska”
MEMPEP 2021
10 - 11 czerwca 2021 r.
ON-LINE


ORGANIZATORZY

Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska

PATRONAT HONOROWY

J.M. REKTOR Politechniki Śląskiej
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

PATRONAT NAUKOWY

Polskie Towarzystwo Membranowe
Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

PATRONAT MEDIALNY

Wydawnictwo MEMBRANES
Wydawnictwo MATERIALS
Miesięcznik RYNEK INSTALACYJNY
Wydawnictwo Seidel-Przywecki
Miesięcznik INSTAL
Wydawnictwo Abrys Sp z o.o.

SPONSORZY

XIII Konferencja Naukowa
“Membrany i Procesy Membranowe
w Ochronie Środowiska”
MEMPEP 2021
09 - 12 czerwca 2021 r.
Zakopane


ORGANIZATOR

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

PATRONAT HONOROWY

Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

O KONFERENCJI

Tematyka konferencji
Techniki membranowe znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie środowiska. Przegląd i koordynacja krajowych badań w tym zakresie wydają się celowe i uzasadnione. Pożądana jest również współpraca ludzi przemysłu, którzy wraz z naukowcami wdrażają techniki membranowe w praktyce przemysłowej. Dowiodły tego, organizowane od 1995 roku cykliczne konferencje dotyczące tej tematyki.

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu osiągnięć w zakresie wykorzystania procesów membranowych w ochronie środowiska i innych dziedzinach techniki.

Przedmiotem obrad będą następujące zagadnienia:
- wytwarzanie i charakteryzowanie membran pod kątem zastosowań w ochronie środowiska,
- modelowanie procesów membranowych i inne zagadnienia inżynieryjne,
- odsalanie wód i ścieków z wykorzystaniem technik membranowych,
- membrany w technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wód,
- membranowe procesy hybrydowe,
- perwaporacja, destylacja membranowa, separacja gazów,
- ogniwa paliwowe,
- reaktory membranowe,
- wykorzystanie membran w biotechnologii,
- membrany w monitoringu środowiska,
- membranowe usuwanie mikrozanieczyszczeń ze środowiska.

Komitet Naukowy

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Michał Bodzek

Prof. Miriam Balaban
Prof. dr hab. inż. Jolanta Bohdziewicz
Prof. Bart Van der Bruggen
Prof. dr hab. inż. Marek Bryjak
Prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski
Prof. dr hab. inż. Mariusz Dudziak
Dr hab. inż. Piotr Dydo
Prof. Maria Elektorowicz
Prof. dr hab. inż. Ludomira Granicka
Prof. dr hab. inż. Marek Gryta
Prof. Peter Huck
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz
Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz
Prof. dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz
Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny
Dr hab. inż. Irena Korus
Prof. dr hab. Stanisław Koter
Prof. dr hab. Cezary Kozłowski
Dr hab. Wojciech Kujawski
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska-Nowak
Prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia
Prof. dr hab. inż. Andrzej Noworyta
Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
Prof. dr hab. inż. Wojciech Piątkiewicz
Prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska
Dr hab. inż. Mariola Rajca
Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
Prof. dr hab. inż. Marek Sozański
Prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska
Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska
Prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska
Dr hab. inż. Elwira Tomczak
Prof. hab. inż. Anna Trusek
Prof. dr hab. inż. Marian Turek
Prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła
Prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki
Dr hab. inż. Jacek Wiśniewski
Dr hab. inż. Aleksandra Wolińska-Grabczyk


Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:
Dr hab. inż. Irena Korus

Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny
Dr inż. Anna Kwiecińska-Mydlak
Dr hab. inż. Mariola Rajca

KALENDARIUM

Kalendarium konferencji:
1.10.2019otwarcie rejestracji online
30.04.2021przesłanie streszczeń
30.04.2021nadsyłanie pełnych tekstów prac
30.04.2021wczesna opłata za uczestnictwo w konferencji
10-11.06.2021obrady konferencji

KOMUNIKATY

Konkurs

UCZESTNICTWO I REJESTRACJA

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie na konto bankowe Politechniki Śląskiej opłaty konferencyjnej wynoszącej:


- 400 PLN (udział on-line) - płatne do 30.04.2021 r.
- 450 PLN (udział on-line) - płatne po 01.05.2021 r.
Opłatę należy wnieść na konto Politechniki Śląskiej nr 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056, ING BANK, tytuł przelewu: MEMPEP2021 Imię i Nazwisko.

PREZENTACJE

Szablon Poster

Formy prezentacji.

Prace prezentowane na konferencji mogą mieć formę referatu lub plakatu. Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo zmiany zadeklarowanej przez uczestników formy prezentacji. Materiały prezentowane w formie referatów lub plakatów należy opracować w języku angielskim, natomiast prezentacja referatów, jaki i dyskusja w trakcie sesji posterowej może być prowadzona w języku angielskim (preferowany) lub polskim. Czas przewidziany na wygłoszenie referatu łącznie z dyskusją wynosi 15 minut. Uczestnicy prezentujący referaty w trybie zdalnym powinni dysponować komputerem (tabletem, smartfonem) z dostępem do Internetu, wyposażonym w mikrofon i, ewentualnie, w kamerę. Plakaty należy przygotować w formie pliku Power Point zawierającego max. 4 slajdy, na których zamieszczone powinny być następujące informacje: tytuł, autorzy, cel pracy, bardzo krótki spis zastosowanych materiałów i metod, najważniejsze wyniki, wnioski i ewentualne podziękowania (przykładowy plik udostępniony zostanie na stronie internetowej). Plik z prezentacją posterową należy zamieścić na stronie internetowej – w zakładce streszczenia. Plik powinien być nazwany nazwiskiem pierwszego autora z ewentualną numeracją, jeżeli jedna osoba jest pierwszym autorem więcej niż jednego posteru. Z każdej prezentacji przygotowany będzie jednostronicowy plik pdf stanowiący złożenie 4 slajdów, który zostanie udostępniony do wglądu uczestnikom konferencji na kilka dni przed jej rozpoczęciem. Sesja posterowa odbędzie w dniu 10.06.2021 (czwartek) w godzinach popołudniowych. W trakcie sesji każdy z posterów zostanie wyświetlony w czasie 1 min. (4 slajdy), po czym przeprowadzona zostanie ewentualna dyskusja z autorem prezentującym pracę.

PUBLIKACJA

Nadesłane streszczenia, po uzyskaniu akceptacji Komitetu Naukowego, zostaną zamieszczone w materiałach Konferencyjnych. Ponadto przewidujemy opublikowanie pełnych tekstów prac w 

Prace powinny być przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla autorów, obowiązującymi w danym czasopiśmie i podanymi na jego stronie internetowej. Termin nadsyłania pełnych tekstów prac upływa dnia 30 kwietnia 2021r.
Publikacje w czasopiśmie DWT zostaną obciążone dodatkową opłatą w kwocie 150 euro, zaś w czasopiśmie Membranes w kwocie 1800 CHF płatną bezpośrednio do Redakcji po pozytywnych recenzjach i akceptacji artykułu.

OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie autora

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników

Zgoda na przesyłanie informacji o konferencjach

STATEMENT

Author`s statement

Information security and privacy policy statement

PROGRAM

PROGRAM KONFERENCJI

PROMOCJE I REKLAMA

Organizatorzy oferują możliwość promocji i reklamy Firm podczas Konferencji w formie:Firmy zainteresowane współpracą i sponsoringiem prosimy o kontakt z Organizatorami.

KONTAKT

Adres do korespondencji:
Irena Korus
Politechnika Śląska
Katedra Inżynierii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
tel.: (32) 237-20-20; 237-19-78; 237-22-60; 237-29-81
fax: (32) 237-10-47
e-mail:
irena.korus@polsl.pl
mariola.rajca@polsl.pl
krystyna.konieczny@polsl.pl